درباره ما

نمایشگاه راه عاشورا هر ساله با برگزاری در شهر تهران بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب می کند. غرفه های این نمایشگاه در حوزه ی حجاب ، عاشورا و اسلام و … فعالیت دارند.

نمایشگاه راه عاشورا هر ساله با برگزاری در شهر تهران بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب می کند. غرفه های این نمایشگاه در حوزه ی حجاب ، عاشورا و اسلام و … فعالیت دارند.

نمایشگاه راه عاشورا هر ساله با برگزاری در شهر تهران بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب می کند.